Zariadenie opatrovateľskej služby

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. poskytuje od 1.5.2004 sociálnu pomoc podľa Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v rozsahu 34 miest.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. V tomto zariadení sa poskytuje starostlivosť občanovi, ktorý podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia je odkázaný na zabezpečovanie nevyhnutných životných úkonov, ak tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte. Zariadenie poskytuje trvajúcu opatrovateľskú službu v ústavom zariadení v nepretržitej prevádzke a jeho prevádzka je zosúladená z prevádzkovým poriadkom tohto zariadenia. Klienti sú ubytovaní v 2 lôžkových izbách s kompletným sociálnym vybavením.

V rámci pobytu v tomto zariadení má klient možnosť využívať:

  • komplexnú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť
  • záujmovú činnosť
  • pracovnú terapiu
  • kultúrnu činnosť

Do zariadenia sa prijímajú občania na základe žiadosti o prijatie, ktorá obsahuje posudok o zdravotnom stave. Medzi klientom a zariadením opatrovateľskej služby sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva určuje začiatok, dobu a cenu za poskytované sociálne služby.

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) v roku 2019

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) v roku 2018

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v ZOS

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved