Verejné obstarávanie

Profil verejného obstaráveteľa

Podľa § 49a Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov:

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

IČO:

31256911

Sídlo:

Strojárenská 13, 040 01 Košice

Štát:

Slovenská republika

Štatutárny zástupca:

 PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA

Kontaktné osoby:

  Ing. Vladimír Gábor, PhD.

   

Telefón:

+421 556824103

Fax:

+421 556824206

E-mail:

gabor@gckosice.sk

 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved