Predmet činnosti

Predmetom činnosti Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach n.o. je:

Poskytovanie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti starším a dlhodobo chorým osobám v rozsahu:

 • geriatrie
 • internej medicíny
 • všeobecného lekárstva
 • neurológie
 • gerontopsychiatrie
 • klinickej psychológie
 • diabetológie
 • reumatológie
 • klinickej hematológie a transfuziológie
 • starostlivosti o dlhodobo chorých
 • fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • paliatívnej a hospicovej starostlivosti
 • ošetrovateľstva
 • agentúrnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • rádiodiagnostiky
 • centrálnej sterilizácie
 • funkčnej diagnostiky

Poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci:

 • poskytovanie verejno-prospešných činností formou sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych, výchovno-vzdelávacích služieb a inej pomoci bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie, vrátane poskytovania sociálnych lôžok
 • napomáhať pri vzniku a podporovať činnosť oblastných charít
 • sociálna prevencia

Vykonávanie pregraduálnej a postgraduálnej výučby v medicínskom odbore geriatria, rehabilitácia, ošetrovateľstvo a gerontopsychiatria na svojich špecializovaných pracoviskách.

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:

 • zabezpečenie rekondičných a rehabilitačných programov
 • osvetová činnosť v oblasti telesnej kultúry

Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti:

 • umožnenie získania odbornej spôsobilosti absolventom stredných a vysokých škôl,
 • konzultačné a projektové stredisko regionálneho rozvoja

Tvorba a ochrana zdravia obyvateľstva:

 • vzdelávacie a televzdelávacie programy pre obyvateľstvo o ochrane zdravia.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved