Vaše žiadosti spolu so životopisom a kópiami dokladov preukazujúcich ukončené vzdelanie a postupovú skúšku môžete posielať na e-mailovú adresu: boldova@gckosice.sk   a na tarabova@gckosice.sk   alebo priniesť osobne na personálne oddelenie VŠOÚG sv. Lukáša v KE n.o.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved