Oddelenie dlhodobo chorých

Poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu, s každodennou lekárskou vizitou. Na oddelenie pre dlhodobo chorých sa prijímajú dospelí pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku. Najčastejšími chronickými ochoreniami sú:

  • náhle cievne mozgové príhody a ich následné stavy
  • malígne ochorenia (kolorektálny karcinóm, karcinóm pľúc, karcinóm prsníka, karcinóm maternice, karcinóm prostaty, hemoblastózy)
  • chronické ochorenia kardiovaskulárneho a dýchacieho systému
  • komplikácie cukrovky
  • poúrazové stavy (úrazy hlavy a mozgu, zlomeniny stehnových kostí, chrbtice)
  • postoperačné stavy (po operácii mozgu, srdca, brušných a hrudných orgánov, po amputáciách dolných končatín)
  • následné stavy dlhodobej imobility s preležaninami atď.

Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved