Hospic - oddelenie paliatívnej starostlivosti

Cieľom hospicovej starostlivosti je zabezpečenie komfortu, spokojnosti a pohodlia pre pacientov s chronickou, nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo limitovaným prežívaním – nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich.

Predpokladom tohto pohodlia je, že pacient bude sám sebou tak, ako je to len možné, a že jeho osobnosť nebude deformovaná a degradovaná stratou súkromia, sociálnou izoláciou, liekmi, liečbou, technikou alebo okolím. Hospicovú starostlivosť tvorí súhrn lekárskych, ošetrovateľských a rehabilitačno-ošetrovateľských činností, poskytovaných nevyliečiteľne chorým, pri ktorých boli vyčerpané možnosti kauzálnej liečby, ale pokračuje liečba symptomatická s cieľom minimalizovať bolesť a zmierniť všetky ťažkosti vyplývajúce zo základnej diagnózy a jej komplikácií a zohľadňuje bio-psycho-spirito-sociálne potreby chorého.

Základné ciele hospicovej starostlivosti:

 • Doopatrovanie zomierajúcich a nevyliečiteľne chorých ľudí, umožnenie dôstojnej smrti.
 • Zabezpečenie fyzickej a psychickej pohody nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim.
 • Minimalizovanie symptómov ochorenia pacientov - bolesť, ťažkosti s dýchaním, zažívaním, nespavosť, zmiernenie psychických problémov - strach, depresie, sklony k agresivite.
 • Pomoc pri vyrovnávaní sa chorého alebo zomierajúceho so smrťou, s chorobou.
 • Poskytovanie citovej, sociálnej a duchovnej podpory nevyliečiteľne chorému a zomierajúcemu a jeho rodine.

Indikácie prijatia na hospicové oddelenie

 • chronická nádorová a nenádorová bolesť
 • pokročilé nádorové ochorenie po ukončení kauzálnej liečby
 • komplikácie metastáz nádorového ochorenia
 • nevyliečiteľné nenádorové ochorenia

Spektrum služieb

 • kontinuálna liečba bolesti
 • kontinuálna enterálna a parenterálna výživa
 • ošetrovanie jednotlivých stómií
 • odsávanie patologických výpotkov
 • rehabilitácia
 • sociálna a spirituálna pomoc

Návštevy sú v hospici neobmedzené, dokonca vítané ako nevyhnutná súčasť starostlivosti o ťažko chorého. Príbuzní môžu byť s chorým stále. Podľa záujmu sa môžu zapojiť do starostlivosti o chorého.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved