História

Prvé kroky k vzniku moderného typu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa navzájom prelínajú a doplňujú zdravotné, sociálne, kultúrne a duchovné dimenzie v starostlivosti o starých, dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí boli urobené v decembri 1989.

Geriatrické centrum v Košiciach vzniklo 1. 7. 1991 ako štátna rozpočtová organizácia. Zakladateľom a prvým riaditeľom centra bol prof. MUDr. Štefan Koval, PhD., súčasný prednosta Kliniky gerontológie a geriatrie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a LVN, a.s.

Veľký význam mal návrat rehoľných sestier Kongregácie božského Vykupiteľa, ktoré v boli v 50-ych rokoch 20. storočia nútené odísť z Fakultnej nemocnice v Košiciach. Komunita sestier vykupiteliek začala pracovať v geriatrickom centre od jeho vzniku. Podpora arcibiskupa košickej diecézy mons. Alojza Tkáča a pomocného biskupa Bernarda Bobera je pre smerovanie geriatrického pracoviska dôležitým faktorom naplňovania vytýčeného cieľa.

Rozhodnutím ministra zdravotníctva SR zo dňa 25. 05. 1992 bol Geriatrickému centru pozmenený názov na Geriatrické centrum sv. Lukáša v Košiciach.

V roku 2000 rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR Geriatrické centrum sv. Lukáša bolo zatriedené medzi vysoko špecializované pracoviská a bol mu pozmenený názov na Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach bol k 1. 4. 2004 v zmysle uznesenia vlády SR č. 275 zo dňa 31. 3. 2004 transformovaný na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Zakladateľmi Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach n.o. sú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Arcidiecézna charita Košice.

Dňom 1. júla 2004 bola dekanom Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku podľa zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. § 27 ods. 1, písmeno j), v súlade so Štatútom PF KU po vyjadrení AS KU zo dňa 22.6.2004 v tunajšom ústave zriadená Klinika geriatrie, rehabilitácie a ošetrovateľstva - špecializované klinické pracovisko Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach a Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce pri PF Katolíckej univerzity v Ružomberku. Uvedená klinika slúži na výučbu akreditovaného vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo, ako aj na uskutočňovanie vedeckého výskumu v odboroch, na ktoré sa špecializuje. Prednostom Kliniky geriatrie, rehabilitácie a ošetrovateľstva je MUDr. Peter Pavlov.

Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Doc. MUDr. Andrej Jenča, CSc. v zmysle § 56 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, § 35 a 36 zákona č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách, čl. 27 a čl. 64 ods. 1 písm. b) Štatútu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, po prerokovaní na vedení fakulty dňa 21.9.2004 a po schválení Akademickým senátom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 22.9.2004 zriadil s účinnosťou od 1.10.2004 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach n.o. ako výučbovú základňu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Kliniku geriatrie a ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o. Prednostom kliniky sa na základe výsledku výberového konania stal Doc. MUDr. Marián Sninčák, PhD.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved