Geriatrické oddelenie

Slúži na diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu pacientov starších ako 65 rokov s prevažne vnútornými chorobami, najmä tých, ktorí vzhľadom na výraznú polymorbiditu vyžadujú komplexný prístup. Najčastejšie ochorenia vyskytujúce sa v tejto vekovej kategórii:

  • kardiovaskulárne ochorenia (ischemická choroba srdca – bolestivá a nebolestivá forma, artériová hypertenzia, ischemická choroba dolných končatín)
  • choroby dýchacích orgánov (zápal priedušiek, zápal pľúc)
  • choroby metabolizmu (diabetes mellitus, osteoporóza)
  • choroby pohybového aparátu (algický vertebrogénny syndróm, gonartrózy, koxartrózy)
  • neurologické ochorenia (radikulárne ochorenia, parkinsonizmus, degeneratívne ochorenia typu sclerosis multiplex)
  • psychické poruchy (poruchy mestických a kognitívnych funkcií, depresívne poruchy)
  • poruchy zmyslových orgánov (zrak, sluch, reč)

Koncepcia geriatrickej starostlivosti pre zlepšenie zdravia starších ľudí a zlepšenie poskytovania geriatrickej starostlivosti sleduje najmä tieto ciele:

  • aktualizácia a zvyšovanie rozsahu primárnej prevencie,
  • prevencia aterosklerózy a liečba jej komplikácií, najmä ischemickej choroby srdca a dolných končatín, prevencia a liečba náhlych cievnych mozgových príhod, liečba hypertenzie, diabetu a jeho komplikácií
  • starostlivosť o pacientov s geriatrickými syndrómami (pády, poruchy mobility, inkontinencia, prevencia a liečba malnutrície)

Pre hospitalizáciu na geriatrické oddelenie môže poukázať pacienta iba geriater.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved