Ambulantná starostlivosť

Geriatrická ambulancia

Poskytuje odbornú geriatrickú starostlivosť ľuďom starším ako 65 rokov. Geriater na požiadanie chorého, všeobecného lekára a iných odborných lekárov vykonáva diagnostickú, liečebno-preventívnu a konziliárnu starostlivosť.

Obsahom geriatrického vyšetrenia je posúdenie zdravotného stavu, posúdenie kognitívnych funkcií a funkčného potenciálu pacientov. Cieľom geriatrického vyšetrenia je stanovenie priorít liečby a komplexnej starostlivosti a zlepšenie, resp. zachovanie funkčného potenciálu starých ľudí pomocou liečby, rehabilitácie, kompenzačných pomôcok, adaptácie prostredia a zaistenia sociálnej starostlivosti.

Geriater vo svojej činnosti spolupracuje s inými odbornými lekármi, psychológom, sociálnou sestrou, orgánmi miestnej samosprávy a inštitúciami sociálnej starostlivosti.

Na základe vyšetrenia rozhoduje geriater o odoslaní pacienta na iné odborné vyšetrenie, alebo na hospitalizáciu (geriatrické oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých alebo iné oddelenie) v závislosti od zdravotného stavu pacienta.

Geriater vykonáva komplexné vyšetrenie pred prijatím do domova dôchodcov. V spolupráci s posudkovými lekármi posudzuje pracovnú schopnosť ľudí starších ako 65 rokov.

Geriater vykonáva zdravotnícku starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti pre starých ľudí tak v štátnych ako i v neštátnych, resp. pravidelne kontroluje jej úroveň, ak ju sám nevykonáva.

Na ambulantné geriatrické vyšetrenie môže byť pacient poukázaný svojím praktickým lekárom alebo akýmkoľvek odborným lekárom.

Ambulancia sa nachádza v poliklinickej časti na 3. poschodí.

Lekár: MUDr. Mária Matulayová

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00
13:15 - 15:30 USG
Utorok 8:00 - 12:00
Streda vizita na oddelení
Štvrtok 8:00 - 11:00 USG
Piatok 8:00 - 12:00

 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved