Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Dom ošetrovateľskej starostlivosti je zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe so zdravotným problémom komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na udržanie a zlepšenie kvality života, pooperačné a post hospitalizačné obdobie a predchádzanie zdravotným komplikáciám. Ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje osobám so zmeneným zdravotným stavom súvisiacim s imobilizačným syndrómom, s chronickým dekompenzovaným ochorením, po operačnom výkone, po úraze s obmedzenou hybnosťou, s narušenou integritou kože alebo s iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Doba poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v dome závisí od zdravotného stavu osoby a potreby ošetrovateľskej starostlivosti. Maximálna dĺžka pobytu osoby v dome je 1 mesiac.

Ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje na 35 lôžkach, ktoré boli zazmluvnené zdravotnými poisťovňami v roku 2011.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved